Rólunk

        

 Társadalmi Elemzések Alkalmazott Műhelye (TEAM)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szociológiai Intézet, Társadalomkutatási Tanszék

 

 

A Társadalmi Elemzések Alklamazot Műhely (TEAM) célkitűzései

 

 • A legaktuálisabb hazai társadalmi problémák feltárása, kutatása.
 • A kutatás eredményeinek európai kontextusba helyezése, összehasonlítása.
 • A kutatás eredményein alapuló stratégiai programok, javaslatok kidolgozása a Magyar Tudományos Akadémia számára.
 • A fiatal kutatógeneráció mentorálása, bevezetése a nemzetközi társadalomtudományi életbe.
 • Kérdésblokk biztosítása az országos, reprezentatív survey felvételkor, a fiatal kutató disszertációjának témájához kapcsolódóan
 • Módszertani kurzus biztosítása az adatok feldolgozásához, elemzéséhez
 • A fiatal kutatók bevezetés a kérdőív-készítés, szerkesztés, az adatfelvétel, adatelemzés módszereibe
 • Tanulmányírás
 • Konferencia előadás
 • Tanulmányutak előkészítése
 • Új kvantitatív és kvalitatív módszerek kidolgozása.
 • Sokváltozós matematikai statisztikai modellezés elméletének és alkalmazásainak kutatása és elterjesztése.
 • A jelenleg a társadalomtudományokban érzékelhető (hazai és nemzetközi viszonylatban is) módszertani és elméleti kutatások közötti szakadék csökkentése, megszüntetése.
 • A kutatási eredmények és az új módszerek megismertetése és elterjesztése a hazai és a külföldi szakmai életben.
 • Az egyetemi és Akadémiai intézetek közötti kooperáció erősítése (PPKE BTK SZI, MTA SZKI, MTA PTI, BCE, BMGE, SZTE BTK, ZSKF. PTE FEEK, DTE, UCD).

 

A kutatócsoport feladatai, módszerei

 

A TEAM, mielőtt átköltözött a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézet, Társadalomkutatási Tanszékére, 2002-től kétévente, a páros években országos reprezentatív vizsgálattot készített (1500 fős, országos reprezentatív mintán) at ESS/EUTE (European Social Survey/EUrópai Társadalomtudományi Elemzések) nemzetközi kutatás keretében az MTA Szociológiai Kutatóintézet keretében. Az ESS/EUTE (European Social Survey/EUrópai Társadalomtudományi Elemzések) magyar kutatásvezetője volt a TEAM  mostani vezetője, Füstös László 2002-től az első 5 adatfelvételi Hullámban 2012-ig.

 

A nemzetközi projekt vezetője: Prof. Roger Jowell (City University, Egyesült Királyság) volt haláláig (2012)

Magyar Kutatócsoport:

            Konzorcium: MTA Politikai Tudományok Intézete (MTA PTI)

                                MTA Szociológiai Kutató Intézete (MTA SZKI)

EUTE project hazai bevezetője és mentora: Bayer József, akadémikus (MTA PTI)

A magyar kutatás vezetője: Füstös László, az MTA doktora (MTA SZKI) volt 2012-ig.

Akadémiai Tanácsadó Testület (Scientific Advisory Board (SAB)):      

                        - Táll Éva, tudományos munkatárs (MTA PTI) (2000 – 2003)

                        - Szabó Andrea, tudományos munkatárs (MTA PTI) (2003 – 2006)

                        - Szoboszlai György, tudományos főmunkatárs (MTA PTI) (2006 – 2011)

                        - Róbert Péter, tudományos főmunkatárs (MTA PTI) (2011 – )

Nemzeti koordinátor (National Coordinator (NC)):

                        - Róbert Péter, vezető kutató (TÁRKI) (2000 – 2006)

                        - Bőhm Gergely, tudományos segédmunkatárs (MTA PTI) (2006 – 2009)

                        - Szalma Ivett, tudományos segédmunkatárs (MTA SZKI) (2009 – 2011)

- Tárnok Orsolya, tudományos segédmunkatárs (MTA SZKI) (2011 –     2012)

Adatfelvételt készítő intézetek:

            - TÁRKI Társadalomkutatási Zrt.

                        1. Hullám (2002. november): Bartók Béla, adatfelvételi igazgató

                        2. Hullám (2005. május): Sági Matild, adatfelvételi igazgató

            - Magyar Gallup Intézetet (Gallup Hungary Ltd.)

3. Hullám (2006. december – 2007. január): Illyés Ágnes, igazgató

4. Hullám (2009. február – 2009. április): Illyés Ágnes, igazgató

5. Hullám (2010. október 21. – 2010. december 9.): Illyés Ágnes, igazgató

            - TÁRKI Társadalomkutatási Zrt.

6. Hullám (2012. november 11. – 2013. február 17.)

 

-       

A hazai kutatás folytatólagosan kapcsolódna az European Social Survey

[1]

(ESS) (EUTE EUrópai Társadalomtudományi Elemzések)  (23-25 európai ország adatfelvétele) kutatásaihoz, amely lehetővé teszi, hogy folyamatosan tudjunk összehasonlító elemzéseket is végezni.

 

A TEAM a páratlan években elindít egy új survey sorozatot – az MTV Magyar Társadalomtudományi Vizsgálatokat (ehhez jelenleg keressük az anyagi forrást)

A vizsgálat tartalmazna:

    - állandó modulokat, pl: szociál-demográfiai háttér, háztartás összetétel és a politika, politika iránti érdeklődés, szociális biztonság kérdései, vallás, diszkrimináció, nemzeti és nemzetségi identitás, stb.

  -  változó modulokat, melyek az aktuális hazai társadalmi problémákra

         irányulnak


-       

egy-egy modul szolgálná, hogy a tehetséges doktoranduszok lehetőséget kapjanak empirikus adatgyűjtésre a disszertáció témájukhoz kapcsolódóan, amit pályáztatással nyerhetnének el

Ezt a nemzetközi adatbázist és a páratlan években készülő magyar survey adatait elérhetővé tennénk minden magyar társadalomtudományi kutatóintézet, egyetemi tanszék, kutatócsoport számára, így folyamatosan bővülő és frissülő adatbázis használhatnának oktatási, kutatási célokból az ország minden intézményében.

 

A senior és junior kutatók között folyamatos szakmai, valamint mentor-mentorált együttműködés a kutatás minden fázisában.

 

Évenként gyorsjelentés elkészítés magyar és angol nyelven, és eljuttatása a megfelelő szakmai fórumokra.

 

Évenként egy tanulmánykötet megjelentetése a kutatás eredményeiről.

 

A kutatás eredményeinek bemutatása hazai és nemzetközi konferenciákon. Évenként szerveznénk nemzetközi konferenciát az eredmények megvitatására.

 

Felújítanánk a Budapesti Társadalomtudományi Módszertani Nyári Egyetem intézményét elsősorban a környező országok fiatal kutatói, egyetemistái, doktoranduszai számára, ahol a legújabb társadalomtudományi módszereket ismerhetnék meg a résztvevők a legismertebb nemzetközi szaktekintélyek, vezető kutatók segítségével, felhasználva az ESS és a páratlan években készülő magyar, amit a TÁRKI és a BKAE közös rendezvényeként szervezett a kutatásvezető a 80-as években.

 

Stratégiai tanácsadás társadalomtudományi problémákkal kapcsolatosan.

 

A kutatócsoport tagjai:

 

A kutatócsoport vezetője:

 

Prof. Dr. Habil. László Füstös DSc.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szociológiai Intézet, Társadalomkutatási Tanszék

TEAM Társadalmi Elemzések Alkalmazott Műhelye

 

1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

Sophianum   301/A

Telefon:+36 06 1 235-3030/4145

Mobil: +36 30 6475140

Honlap: http://team.btk.ppke.hu

E-mail: fustos.laszlo@btk.ppke.hu, laszlo.fustos5@gmail.com

 

 

Tagjai:

Vendégkutatók:

 • Tárnok Orsolya, doktorandusz hallgató a Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója
 • Antalóczy Tímea, tudományos főmunkatárs, MTA PTI, timea.antaloczy@gmail.com
 • Hankiss Elemér

 

A kutatócsoport célkitűzéseinek megvalósulását támogatják az alábbi kutatóintézetek, tanszékek:

 

 • Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Szociológia és Kommunikáció Tanszéke
 • Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Tanszék
 • SZTE BTK Társadalomelméleti Intézet, Szociológia Tanszék
 • Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
 • Pécsi Tudományegyetemen, Kultúratudományi Intézet, Kultúraelméleti és szociológiai intézeti tanszék
 • Geary Institute, University College Dublin (UCD), Ireland

 

A támogató intézetek senior kutatói segítenek kialakítani a páratlan években készülő (MTV) Magyar Társadalomtudományi Vizsgálatok témaköreit, javaslatokat tesznek az EUTE/ESS változó blokkjaira, pályázatokon próbálnak kiegészítő pénzügyi forrásokhoz jutni, segítik a mellettük dolgozó fiatal kutatók részvételét a kutatómunka minden fázisában, valamint elősegítik az adatbázis használatát intézetük, tanszékük oktatómunkájába bevonni.

 

A senior kutatók a társadalomtudományok hazailag és nemzetközileg elismert kutatói, ami biztosíték arra, hogy a kutatócsoport a feladatait és célkitűzéseit maradéktalanul és megfelelő színvonalon meg tudja valósítani:

 Kutatási témakörök és a Kutatócsoport munkájában résztvevő kutatók

 

 

  

Témakörök


 

Kutatócsoport munkájában résztvevők


 

Fiatal kutatók

 


 

Senior kutatók


Társadalmi integráció


Nagy Zita Éva

 


Füstös László

Lengyel György

Róbert Péter


Európai és nemzeti identitás


Göncz Borbála

Szanyi Eleonóra


Füstös László


Kulturális fogyasztás és kulturális aktivitás


Kristóf Luca

Kardos Lajos


Kleisz Teréz


Fiatalok, oktatás


Tárnok Orsolya

Murinkó Lívia

Paksi Veronika

Szalma Ivett


Kabai Imre

Csoba Judit


Családi kapcsolatok


Szél Bernadett


Utasi Ágnes

Albert Fruzsina


Módszertani fejlesztés


Varga Dániel


Füstös László

Mészáros József

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Habil. László Füstös DSc.

TEAM Társadalmi Elemzések Alkalmazott Műhelye vezetője

 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szociológiai Intézet, Társadalomkutatási Tanszék 

 

ESS/EUTE (European Social Survey/EUrópai Társadalomtudományi Elemzések) nemzetközi kutatás

 

Kérdésblokkjai hullámonként

 Az első felvételi hullám (Round 1) témakörei:

2002 október 31. – november 25.

N = 1685 fő

 

  


 

Kérdés száma

 


 

Témák


 

Alap


 

A1 – A10


 

Média; szociális biztonság


 

Alap


 

B1 – B50


Politika, belefoglalva a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy egyéb részvételt, párthűséget, szociálpolitikai orientációt


 

Alap


 

C1 – C28


 

Jólét, társadalmi kirekesztés; vallás; diszkrimináció; nemzeti és nemzetiségi identitás


 

Változó

modul

 


 

D1 – D58


 

Bevándorlókhoz, menekültekhez való viszony 


 

Változó

modul

 


 

E1 – E43


 

Egyén helye a társadalmi-, gazdasági és civil szervezetekben


 

Alap


 

F1 – F65


Szociodemográfiai profil, belefoglalva:

háztartás összetevője, nem, kor, terület, végzettség és munka – válaszadó, partner, szülők, szakszervezeti tagság, jövedelem, családi állapot


 

Önkitöltős kérdőív


 

G1 – G21 szekció


 

Értékrend (Schwartz értékteszt)


 

Önkitöltős kérdőív


 

H szekció


 

Teszt kérdések


 

Kérdezőbiz-tosnak szóló kérdések


 

J szekció


 

Kérdezőbiztosnak szánt kérdések

 

 

 

 

 A második felvételi hullám (Round 2) témakörei:

2005 április 2. – május 31.

N = 1475

  


 

Kérdés száma

 


 

Témák


 

Alap


 

A1 – A10


 

Média; szociális biztonság


 

Alap


 

B1 – B40


Politika, belefoglalva a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy egyéb részvételt, párthűséget, szociálpolitikai orientációt


 

Alap


 

C1 – C28


 

Jólét, társadalmi kirekesztés; vallás; diszkrimináció; nemzeti és nemzetiségi identitás


 

Változó

modul

 


 

D1 – D30

 


 

Egészségügy, beteggondozás

egészség, orvosságok, orvos/páciens kapcsolat


 

Változó

modul

 


 

E1 – E30

 


 

Gazdasági erkölcs

Gyártó és felhasználó közötti bizalom és kölcsönhatás


 

Alap


 

F1 – F70b


 

Szociodemográfiai profil, belefoglalva:

háztartás összetevője, nem, kor, terület, végzettség és munka – válaszadó, partner, szülők, szakszervezeti tagság, jövedelem, családi állapot


 

Változó

modul


 

G1 – G124


 

Házimunka, jólét, kényelem, munka-szabadidő egyensúly


Önkitöltős kérdőív


 

H1 – H21

szekció


 

Emberi értékek (Schwartz értékteszt)

 


Önkitöltős kérdőív


 

GY1 – GY17

szekció


 

Gyermeknevelési elvek


Kérdezőbiz-tosnak szóló kérdések


 

J szekció


 

Kérdezőbiztosnak szánt kérdések

 

 

 A harmadik felvételi hullám (Round 3) témakörei:

2006 november 21. – 2007 január 28.

N = 1518

  


 

Kérdés száma

 


                 

Témák


 

Alap


 

A1 – A10


 

Média, szociális biztonság


 

Alap


 

B1 – B40


 

Politika, belefoglalva a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy egyéb részvételt, párthűséget, szociálpolitikai orientációt


 

Alap


 

C1 – C36


 

Jólét, társadalmi kirekesztés; vallás; diszkrimináció; nemzeti és nemzetiségi identitás


 

Változó

modul

 


 

D1 – D55

 


 

Életút; életvitel; az élet meghatározó eseményeinek időzítése; az ideális korhoz való hozzáállás, ifjúkori, és időskori életesemények; tervek a nyugdíjas korra


 

Változó

modul

 


 

E1 – E55

 


 

Személyes és társadalmi jólét, segítségnyújtás másoknak, múlt heti hangulat, elégedettség az élettel, elégedettség a munkával.

 


 

Alap


 

F1 – F73


 

Szociodemográfiai háttér, belefoglalva: háztartás összetétele, nem, kor, település, végzettség és munka (válaszadó, partner, szülők), szakszervezeti tagság, jövedelem családi állapot


Kiegészítő kérdések


 

G1 – G21

szekció


 

Emberi értékrend (Schwartz értékteszt)

 


 

Kiegészítő

kérdések


 

H1 szekció


 

Gyermeknevelési elvek


 

Kiegészítő

kérdések


 

H2 szekció


 

Internethasználat


Kérdezőbiz-tosnak szóló kérdések


 

I szekció


 

Kérdezőbiztosnak szánt kérdések

 A negyedik felvételi hullám (Round 4) témakörei:

2009 február 21. – 2009 április 20.

N = 1543 fő

  


 

Kérdés száma


                 

Témák


 

Alap


 

A1 – A10


 

Média, szociális biztonság


 

Alap


 

B1 – B40


 

Politika, belefoglalva a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy egyéb részvételt, párthűséget, szociálpolitikai orientációt


 

Alap


 

C1 – C36


 

Jólét, társadalmi kirekesztés; vallás; diszkrimináció; nemzeti és nemzetiségi identitás


 

Változó

modul

 


 

D1 – D50

 


 

Jólét, beleértve a jóléti rendszerrel kapcsolatos véleményeket és viselékedésmintákat, a kedvezményezett csoportok nagyságát, az adózásról vallott nézeteket, a szociális rendszer működésével kapcsolatos véleményeket és a jóléti függőséget.


 

Változó

modul

 


 

E1 – E55

 


 

Életkorral kapcsolatos előítéletek viselkedésminták. Az életkor megélésével kapcsolatos vélemények, az életkorral összefüggő társadalmi státusz és sztereotípiák, életkorral kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés, korcsoportok közti kapcsolatok.


 

Alap


 

F1 – F73


 

Szociodemográfiai háttér, belefoglalva: háztartás összetétele, nem, kor, település, végzettség és munka (válaszadó, partner, szülők), szakszervezeti tagság, jövedelem családi állapot


Kiegészítő kérdések


 

G1 – G21

szekció


 

Emberi értékrend (Schwartz értékteszt)


 

Kiegészítő

kérdések


 

H1 szekció


 

Gyermeknevelési elvek


 

Kiegészítő

kérdések


 

H2 szekció


 

Internethasználat


Kérdezőbiz-tosnak szóló kérdések


 

I szekció


 

Kérdezőbiztosnak szánt kérdések

 

A ötödik felvételi hullám (Round 5) témakörei:

2010. október 21. – 2010. december 09.

N = 1561 fő

  


 

Kérdés száma

 


                 

Témák


 

Alap


 

A1 – A10


 

Média, szociális biztonság


 

Alap


 

B1 – B40


 

Politika, belefoglalva a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy egyéb részvételt, párthűséget, szociálpolitikai orientációt


 

Alap


 

C1 – C36


 

Jólét, társadalmi kirekesztés; vallás; diszkrimináció; nemzeti és nemzetiségi identitás


 

Változó

modul

 


 

D1 – D45

 


 

Jólét, beleértve a jóléti rendszerrel kapcsolatos véleményeket és viselkedésmintákat, a kedvezményezett csoportok nagyságát, az adózásról vallott nézeteket, a szociális rendszer működésével kapcsolatos véleményeket és a jóléti függőséget.


 

Alap


 

F1 – F70


 

Szociodemográfiai háttér, belefoglalva: háztartás összetétele, nem, kor, település, végzettség és munka (válaszadó, partner, szülők), szakszervezeti tagság, jövedelem családi állapot


Kiegészítő kérdések


 

G1 – G21

szekció


 

Emberi értékrend (Schwartz értékteszt)

 


 

Kiegészítő

kérdések


 

D1-D3

szekció


 

Diszkrimináció


 

Kiegészítő

kérdések


 

E1 – E14

szekció


 

Európai Unióval kapcsolatos kötődés


Kiegészítő

kérdések


C1 – C2

szekció


Az élet célja


Kérdezőbiz-tosnak szóló kérdések


 

I szekció


 

Kérdezőbiztosnak szánt kérdések

 

 A hatodik felvételi hullám (Round 6) témakörei:

2012. november 11. – 2013. február 17.

N = 2014 fő

  


 

Kérdés száma

 


                 

Témák


 

Alap


 

A1 – A5


 

TV nézés, társadalmi bizalom


 

Alap


 

B1 – B34


 

Politika, beleértve a politika iránti érdeklődést, választási vagy egyéb részvételt, párthűséget, szociálpolitikai orientációt


 

Alap


 

C1 – C28


 

Szubjektív jólét, társadalmi kirekesztés; vallás, diszkrimináció; nemzeti és etnikai identitás, bevándorlás


 

Változó

modul

 


 

D1 – D39

 


 

Személyes és társadalmi jólét, mások segítése, élettel való elégedettség, fizikai aktivitás


Változó

modul


E1 – E45


A demokrácia különböző alkotóelemeinek megértése és megítélése


 

Alap


 

F1 – F60


Szociodemográfiai háttér, belefoglalva: háztartás összetétele, nem, kor, település, végzettség és munka (válaszadó, partner, szülők), szakszervezeti tagság, jövedelem családi állapot


 

Kiegészítő

kérdések


 

H szekció


 

Emberi értékrend (Schwartz értékteszt)

 


 

Kiegészítő

kérdések


 

I szekció


 

Teszt kérdések


Kiegészítő

kérdések


 

I szekció


 

Kérdezőbiztos által kitöltött kérdőív

 

 

 


 


 


2002 (Round 1)


 


2004 (Round 2)


 


2006 (Round 3)


 


2008 (Round 4)


 


2010 (Round 5)


 


ALAPMODUL

 


 


VÁLTOZÓ MODUL


 


VÁLTOZÓ MODUL


 


VÁLTOZÓ MODUL


 


VÁLTOZÓ MODUL


 


VÁLTOZÓ MODUL


A1-

A10


Média; szociális biztonság

 


D1-D58


Bevándorlókhoz, menekültekhez való viszony 


D1-

D30


Egészségügy, beteggondozás

egészség, orvosságok, orvos/páciens kapcsolat


D1-

D55


Életút; életvitel; az élet meghatározó eseményeinek időzítése; az ideális korhoz való hozzá-állás, ifjúkori, és időskori élet-események; tervek a nyugdíjas korra


D1-D50


Jólét. A szociális rendszerrel kapcsolatos attitűdök, a jóléti rendszer társadalmi fogadtatása


D1-D45


Jólét, beleértve a jóléti rendszerrel kapcsolatos véleményeket és viselkedésmintákat, a kedvezményezett csoportok nagyságát, az adózásról vallott nézeteket, a szociális rendszer működésével kapcsolatos véleményeket és a jóléti függőséget.


B1-

B40


Politika, belefoglalva a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy egyéb részvételt, párthűséget, szociálpolitikai orientációt


E1-

E43


Egyén helye a társadalmi-, gazdasági és civil szervezetekben


E1-

E30

 


Gazdasági erkölcs

Gyártó és felhasználó közötti bizalom és kölcsönös hatás


E1-

E55

 


Személyes és társadalmi jólét, segítségnyújtás másoknak, múlt heti hangulat, elégedettség az élettel, elégedettség a munkával.


E1-E55


Életkor alapú előítéletek. Életkorral összefüggő társadalmi státusz, életkorhoz kapcsolódó sztereotípiák, diszkrimináció


 


 


C1-

C28


Jólét, társadalmi kirekesztés; vallás; diszkrimináció; nemzeti és nemzetiségi identitás


 


 


D1-

D30

 


Egészségügy, beteggondozás

egészség, orvosságok, orvos/páciens kapcsolat


 

 


 


 


 


 


 


F1-

F70b


Szociodemográfiai profil, belefoglalva:

háztartás összetevője, nem, kor, terület, végzettség és munka – válaszadó, partner, szülők, szakszervezeti tagság, jövedelem, családi állapot


 


 


G1-

G124


Házimunka, jólét, kényelem, munka-szabadidő egyensúly


 


 


 


 


 


 


H

szekció


Emberi értékek


 


 


H

szekció


Emberi értékek, Gyermeknevelési elvek


H

szekció


Emberi értékek, Gyermeknevelési elvek


H

szekció


Emberi értékek, Gyermeknevelési elvek, Internethasználat


H

szekció


Emberi értékek,

Diszkrimináció,

EU kötődés,

Az élet célja


J szekció


Kérdezőbiztosnak szánt kérdések


 


 

 

 


 


 


 


 


 


 

A kutatásban résztvevő országok

 

 

R1 02

R2 04

R3 06

R4 08

R5 10

R6 12


 


Albania


 


 


 


 


 


*


 


Austria


*


*


 


Belgium
 


Bulgaria


 


 


 


Croatia


 


 


 
 


 


Cyprus


 


 


 


Czech Republic
 

 


Denmark
 


Estonia


  


Finland
 


France*


 


Germany
 


Greece
 
 


 


Hungary
 


Iceland


  


 


  


Ireland
 


Israel 


 

 


Italy
 


 


 


*


 


Kosovo


 


 


 


 


  


Latvia


 


 
 


 


 


Lithuania


 


 


 

 


Luxembourg
 


 


 


 


 


Netherlands
 


Norway
 


Poland
 


Portugal
 


Romania


 


 
 


 


 


Russian Federation


 


 


 


Slovakia


  


Slovenia
 


Spain
 


Sweden
 


Switzerland
 


Turkey


   


 


 


Ukraine


 


*


 


United Kingdom                                              *Countries taking part in ESS round but data not yet  

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Szociológiai Intézet, Társadalomkutatási Tanszék

TEAM Társadalmi Elemzések Alkalmazott Műhelye

 

Hivatkozás az EUTE/ESS adathalmazra:

 

Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE) – European Social Survey (ESS)

 

A projekt vezetője: Prof. Roger Jowell (City University, Egyesült Királyság)

Magyar Kutatócsoport:

               Konzorcium: MTA Politikatudományi Intézet (MTA PTI)

                                      MTA Szociológiai Kutató Intézet (MTA SZKI)

 

EUTE project hazai bevezetője és mentora: Bayer József, akadémikus (MTA PTI)

 

A magyar kutatás vezetője: Füstös László, az MTA doktora (MTA SZKI)

 

Akadémiai Tanácsadó Testület (Scientific Advisory Board (SAB)):            

                              - Táll Éva, tudományos munkatárs (MTA PTI) (2000 – 2003)

                              - Szabó Andrea, tudományos munkatárs (MTA PTI) (2003 – 2006)

                              - Szoboszlai György, tudományos főmunkatárs (MTA PTI) (2006 – 2010)

 

Nemzeti koordinátor (National Coordinator (NC)):

                              - Róbert Péter, vezető kutató (TÁRKI) (2000 – 2006)

                              - Bőhm Gergely, tudományos segédmunkatárs (MTA PTI) (2006 2009)

                              - Szalma Ivett, tudományos segédmunkatárs (MTA SZKI) (2009 – 2011 június)

                              - Tárnok Orsolya, (jelölt) (MTA SZKI) (2011 szeptember –2012 december)

 

Adatfelvételt készítő intézetek:

               - TÁRKI Társadalomkutatási Zrt.

                              1. Hullám (2002. november): Bartók Béla, adatfelvételi igazgató

                              2. Hullám (2005. május): Sági Matild, adatfelvételi igazgató

               - Magyar Gallup Intézetet (Gallup Hungary Ltd.)

3. Hullám (2006. december – 2007. január): Illyés Ágnes, igazgató

4. Hullám (2009. február – 2009. április): Illyés Ágnes, igazgató

5. Hullám (2010. október 21. – 2010. december 9.): Illyés Ágnes, igazgató

 

Rövid hivatkozás:

 

Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE) – European Social Survey (ESS).

 

Konzorcium: MTA Politikatudományi Intézet (MTA PTI) – MTA Szociológiai Kutató Intézet (MTA SZKI).

A magyar kutatás vezetője: Füstös László, az MTA doktora (MTA SZKI) 2012-ig.[1]

Vezető európai társadalomkutatók javaslatára és az Európai Bizottság támogatásával indult útjára 2001-ben a European Social Survey (ESS), EUrópai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE) elnevezésű kutatás. A kutatás célja kétévente felmérést készíteni az európai országok társadalmi, demográfiai, politikai és morális állapotáról és ennek segítségével támpontot nyújtani az európai társadalmakban zajló hosszú távú folyamatok elemzéséhez. Különös jelentőséget ad a felmérésnek, hogy a résztvevő országok társadalmát jellemző mutatók a közösen kialakított, mindenhol azonos módszertan következtében Európa-szerte először válnak valóban összehasonlíthatóvá.

A kutatást Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia két intézete, a Politikai Tudományok Intézete és a Szociológiai Kutatóintézet konzorciumi együttműködés keretében végzi. A kutatás vezetője az MTA Szociológiai Kutatóintézetéből Füstös László, az MTA Doktora volt 2012-ig. A kutatást irányító nemzetközi testületben (Scientific Advisory Board - SAB)  Magyarországot Antalóczy Tímea, az MTA PTI tudományos főmunkatársa képviselte. A kutatás nemzeti-koordinátora Szalma Ivett az MTA SZKI tudományos segédmunkatársa.